Navodila za vedenje med videokonferencami

Navodila za vedenje med videokonferencami

 

Ta navodila natančneje določajo kulturo vedenja pri izvajanju pouka na daljavo, način zagotavljanja varnosti osebnih podatkov udeležencev šole na daljavo in navodila za varno uporabo orodij za pouk na daljavo.

Navodila vedenja veljajo za vse udeležence pouka na daljavo: učitelje, učence in starše.

 

Splošno

 • Prisotnost je obvezna na vseh videokonferencah (razen če je v imenu videokonference drugače določeno).
 • Vsak dan redno spremljam svoj urnik videokonferenc v koledarju Teams in spletni strani šole.
 • Vstanem dovolj zgodaj pred začetkom pouka, da se se uredim in pozajtrkujem.
 • Med videokonferenco, razen izjemoma, ne hodim na stranišče.
 • Pred začetkom videokonference si pripravim vse šolske potrebščine (pisala, zvezke, učbenike, ostala gradiva) in jih imam na dosegu roke.
 • Pred začetkom pouka se seznanim z navodili in gradivi v spletni učilnici.
 • Med videokonferenco zagotovim, da v prostoru ni drugih zvokov in da je prostor primerno osvetljen.
 • Med videokonferenco sedim na stolu za mizo.
 • Na videokonferenco se pravočasno vključim (nekaj minut pred začetkom).
 • Uporabljam le napravo, preko katere sodelujem na videokonferenci.
 • Kamero vključim po navodilu učitelja.
 • Če sem odsoten na videokonferenci, se pozanimam o predelani učni snovi in nadomestim zamujeno.
 • Ne smem ustvarjati posnetkov videokonference in jih posredova To je hujša kršitev pravil.
 • Člane v skupino dodaja izključno učitelj.

Med videokonferenco

Pouk preko videokonference poteka podobno kot v razredu.

 • Ko me učitelj pozove, moram vključiti kamero in biti v vidnem polju.
 • V primeru izbire lastne profilne slike in/ali slike ozadja na računalniku moram izbrati primerno (narava, živali, moja fotografija …)
 • Med videokonferenco imam izklopljen svoj mikrofon, razen kadar me učitelj pozove k bes Drugim ne izklapljam ali vklapljam mikrofona.
 • Med videokonferencami ne jem.
 • Med videokonferenco ves čas sedim pred vklopljenim ekranom.
 • Aktivno sodelujem pri pou Sledim učiteljevi razlagi in navodilom.
 • Preden učitelju postavim vprašanje, dvignem roko in počakam, da me pokliče.
 • Ko imam besedo, vklopim mikrofon, gledam v kamero in povem o odgovorim na vprašanje. Nato spustim roko in izklopim mikrofon.
 • Uporabljam knjižni jezik.
 • Pri komunikaciji z učitelji in drugimi učenci sem spoštljiv. Ne uporabljam izrazov, ki bi lahko posegali v dostojanstvo drugih, npr. žaljivk, kletvic in podobno.
 • Klepet uporabljam za vprašanja o snovi in sporočanje težav izključno učitelju. Med videokonferenco ne klepetam z drugimi udeleženc
 • Med poukom ne uporabljam elektronskih naprav v druge namene.

Vloga staršev

 • Za posamezno uro starši opravičite učenca pri dotičnem učitelju. Če je teh ur v dnevu ali tednu več, pa razredniku.
 • Zaradi varovanja osebnih podatkov in zasebnosti vseh udeležencev videokonference so pri pouku prisotni le učenci in učitelj brez prisotnosti ostalih družinskih članov. Starši otroku po svojih zmožnostih pomagajo le v primeru tehničnih zapletov.
 • Če učenec nima možnosti sodelovati na videokonferencah preko kamere, starši to predhodno sporočijo dotičnemu učitelju.

Ravnanje v primeru kršitev

V primeru ugotovljenih kršitev teh navodil bo šola ravnala v skladu s Pravili šolskega reda in vzgojnim načrtom. V kolikor se bo poseganje v nemoteno delo učitelja in v pravice do izobraževanja drugih učencev nadaljevalo, bo šola temu učencu tehnično onemogočila spremljanje pouka živo (videokonferenece) in ga preusmerila na delo v spletnih učilnicah.

 

Ivančna Gorica, 27. november 2020

Ravnatelj: Marjan Potokar