Štipendije

 

Namen štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe. Nadarjenim dijakom omogočajo boljši razvoj njihove poklicne poti in doseganje najvišjih izobrazbenih ravni. Socialno šibkim dijakom in tistim s posebnimi potrebami pa štipendije dajejo možnost za pridobitev željene izobrazbe. Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije:

 • Državne štipendije
 • Zoisove štipendije
 • Štipendije za deficitarne poklice
 • Kadrovske štipendije
 • Občinske štipendije
 • Štipendije za izobraževanje v tujini
 • Ostale štipendije

Zakoni in pravilniki, ki urejajo področje štipendij:

 • Zakon o štipendiranju
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Namen državnih štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe ter omogočanje študija socialno šibkim dijakom, dijakom ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in dijakom s posebnimi potrebami. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo. Po 1.1.2014 zaradi spremembe zakonodaje državno štipendijo ponovno lahko pridobijo dijaki, mlajši od 18 let. Obenem pa se z začetkom šolskega leta 2014/2015 državna štipendija lahko kombinirala s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ter s štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak dijak, ki se izobražuje v Sloveniji ali v tujini na akreditirani izobraževalni ustanovi in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 680,56 evrov.
 • Ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ni prejemnik Zoisove štipendije.

 

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu.

Več informacij.

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisove štipendije so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za spodbujanje razvoja njihove poklicne poti in doseganju najvišjih izobrazbenih ravni. Osredotočajo se predvsem na spodbujanje in motivacijo nadarjenih mladostnikov ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje, za kar se tudi namenja največ sredstev. Zoisove štipendije dodeluje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Pridobitev štipendije

Pridobi jo lahko vsak bodoči dijak, ki se bo, ali dijak, ki se že izobražuje v srednješolskem programu v Sloveniji ali tujini, in in ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) in ustrezno povprečno oceno. Ustrezen uspeh je:

 • Za dijake 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo povprečna ocena najmanj 4,70 v zadnjem razredu osnovne šole.
 • Za dijake 2. in višjih letnikov srednje v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečna ocena najmanj 4,10.

Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja, za 1. letnik študija, se lahko uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku pa se lahko uveljavlja izjemni dosežek, dosežen v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero se uveljavlja štipendijo. Vsak dosežek se lahko uveljavlja samo enkrat. Možno pa je uveljavljati individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani. V juniju Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij, v katerem so objavljeni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije in način vložitve vloge za prihajajoče šolsko leto. Dijaki ali bodoči dijaki, ki izpolnjuje pogoje in še ne prejema Zoisove štipendije, ter dijaki, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo vlogo za pridobitev z ustrezni dokazili vložijo na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije do ustreznega roka, ki je določen v javnem pozivu. V letu 2021 je za dijake rok za oddajo vloge za pridobitev in za nadaljnjo prejemanje 17. september 2014.

Višina štipendije

Zoisova štipendija je sestavljena iz osnove in dodatkov. Osnova je odvisna tega, ali se dijak izobražuje v Sloveniji ali tujini. Višina štipendije ni omejena.

Dodatki k osnovi so:

 • 1. Dodatek za vrsto in področje izobraževanja Glede na potrebe trga dela jih določi minister, pristojen za delo.
 • 2. Dodatek za učni uspeh Za dijake s povprečno oceno 4,1 do 4,4 in 4,5 ali več.
 • 3. Dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča:
 • 4. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Mirovanje, prenehanje in vračilo

Dijaku, ki je prejemnik Zoisove štipendije, ta miruje, če ne konča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, in mu je dovoljen ponovni vpis v ta letnik. V primeru, da tekom prejemanja Zoisove štipendije dijak ne izpolnjuje več pogojev za njeno pridobitev ali če po enoletnem mirovanju ne priloži dokazil o končanju letnika, za katerega je prejemal štipendijo, se dijaku štipendijsko razmerje preneha. Če letnika, za katerega je prejemal Zoisovo štipendijo ne zaključi, je dolžan štipendijo za ta letnik skupaj z obrestmi vrniti.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije za deficitarne poklice so nova vrsta štipendij. Dodeljeval jih bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Štipendije so namenjene tistim, ki se bodo izobraževali za poklice, kateri so uvrščeni med deficitarne – to so tisti, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja 2020–2024. Štipendija znaša od 1. 7. 2019 102,40 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Več na: klikni tu

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov in podjetij, katera si tako lahko zagotovijo razvoj ustreznih kadrov, dijakom pa je omogočeno kvalitetnejše šolanje ter zagotovljena prva zaposlitev po zaključku šolanja. Med vsemi štipendijami so v povprečju najvišje, njihova višina je omejena le navzdol z višino osnovne državne štipendije. S prijavo na razpise delodajalcev, kateri podeljujejo kadrovske štipendije, jo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca, in splošne pogoje po zakonu o štipendiranju:

 • Ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole ni starejši od 18 let,
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ni prejemnik Zoisove, državne ali katere druge štipendije.

Informacije o razpisih so na voljo:

 • Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje v Izmenjevalnici,
 • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij (RRA),
 • na spletnih straneh delodajalcev in v njihovih internih glasilih in
 • v ostalih javnih medijih.

Ob sklenitvi kadrovske štipendije štipendist (dijak) in štipenditor (podjetje) podpišeta pogodbo o štipendiranju, v kateri se določijo podrobnejša pravila, pravice in dolžnosti obeh za čas med in po štipendiranju. Praviloma je dolžnost štipendista, da se po končanem šolanju v podjetju zaposli za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo.

 

OSTALE ŠTIPENDIJE

 • Občinske štipendije

Veliko slovenskih občin razpisuje občinske štipendije, ki so lahko namenjene nadarjenim, tistim iz socialno šibkega okolja in drugim dijakom iz njihove občine. Pogoje za pridobitev in višino štipendije v razpisu določi vsaka občina zase. Občine lahko štipendije razpisujejo tudi v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem. Informacije o občinskih štipendijah in aktualni razpisi so na voljo na občinah samih ali na njihovih spletnih straneh.

 • Štipendije za izobraževanje v tujini

Te štipendije so namenjene vsem dijakom, ki se izobražujejo na ustanovah v tujini. Na voljo so jim Zoisove, kadrovske in državne štipendije ter štipendije različnih državnih organov, javnih in zasebnih virov. Pogoji za pridobitev posameznih štipendij in pravice ter obveznosti štipendista v okviru posameznega štipendijskega programa so objavljeni v razpisih, določa jih tisti, ki štipendije razpisuje.

 • Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji

Tujim državljanom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji so na voljo različne oblike štipendiranja v okviru programov Ad futura, ki jih razpisuje Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Poleg tega pa pod določenimi pogoji lahko pridobijo tudi Zoisove, državne, kadrovske ter druge štipendije. Pogoje določi tisti, ki razpisuje štipendije in so objavljeni v razpisih.

 

Več in podrobneje si lahko preberete na:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – štipendije

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

 

Pripravila: Tina Cvar Tomažin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *