OPB

Podaljšano bivanje (OPB) je oblika razširjenega programa vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda (odvisno od števila učencev, njihove samostojnosti in zmožnosti šole). Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je organizirano v različnem času in trajanju (glede na potrebe staršev, zmožnosti šole in materialnih možnosti). Delo poteka po vnaprejšnji letni in tedenski pripravi.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

  • samostojno učenje (SU),
  •  sprostitveno dejavnost (SD),
  •  ustvarjalno preživljanje časa (UPČ),
  •  prehrano (K in PM).

Cilji dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo iz vzgojno- izobraževalnih ciljev pouka in ciljev posameznih dejavnosti ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Učencem se omogoča:

  • zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno ter fizično okolje za razvoj in izobraževanje,
  • redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč (v sodelovanju s strokovnim vodstvom in starši),
  • skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti ter s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti,
  • razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje ter osebni razvoj,
  • razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za osebno dobro počutje in skupne dosežke.

Naša šola je vključena v projekt EKO šola, zato bomo njene cilje uresničevali tudi v OPB.