Šolski sklad

Aktualno

Predstavitev

Šolski sklad Osnovne šole Stična deluje že vrsto let. Osnovni namen sklada je pridobivanje sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin, financiranje in vzdrževanje nadstandardne opreme in sofinanciranje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, dodatno opremo ter učne pripomočke.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev učencev šole. S tem je zagotovljeno, da Šolski sklad sledi potrebam učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

 Namen zbiranja sredstev:

 • sofinanciranje šolske malice, kosil in šolskih pripomočkov socialno šibkejšim učencem,
 • sofinanciranje prispevkov za šolo v naravi socialno šibkejšim učencem, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (tabori, izleti),
 • raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • nabave nadstandardnih pripomočkov in opreme.

O upravičenosti do pomoči presoja šolska svetovalna služba v sodelovanju z razredniki in v skladu z letnim programom in pravilnikom. Upravni odbor šolskega sklada potrdi upravičenost prosilcev do nepovratnih sredstev (na osnovi predloženega seznama šolske svetovalne službe). S poimenskim seznamom učencev, ki jim upravni odbor dodeli denarna sredstva, se ravna v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Starši učencev, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajdejo v socialni stiski, lahko pošljejo vlogo za pomoč v šolsko svetovalno službo, razredniku ali v računovodstvo.

 Upravni odbor šolskega sklada OŠ Stična v letu 2022/23

 • predstavniki šole: Marjan Potokar, Barbara Polajžer (predsednica), Maša Maras, Marjan Kralj
 • predstavniki staršev: Darja Hauptman, Polona Podržaj, Janez Koščak, Tomaž Zelko 

Sredstva za šolski sklad se zbirajo s pomočjo:

 • najemnine strehe za potrebe sončne elektrarne
 • donatorstva (RK, Karitas, ZPM, pravne osebe, …)
 • prostovoljnih prispevkov staršev in članov sveta staršev
 • botrstva
 • različnih prireditev
 • zbiralnih akcij starega papirja, odpadnih tonerjev in kartuš

Prosimo vas, da s svojim prostovoljnim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev Šolskega sklada.

Prispevek za šolski sklad se nakaže na račun OŠ Stična, številka: SI56  0110 0600 8336 591, sklic na številko  SI00 40-291500.
Višina prispevka ni določena, prav tako prispevek ni obvezen, hkrati pa zelo dobrodošel.

Za pomoč in nakazana sredstva se vam člani Upravnega odbora Šolskega sklada vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.