Šolski sklad

Na šoli deluje šolski sklad, ki šoli omogoča pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, dodatno opremo, učne pripomočke in pomoč učencem.

V letošnjem šolskem letu se bodo sredstva zbirala na prednovoletnem bazarju, ki bo potekal 27. novembra na vsaki šoli posebej.

Sredstva za šolski sklad se zbirajo s pomočjo:

 • najemnine strehe za potrebe sončne elektrarne
 • donatorstva (RK, Karitas, ZPM, pravne osebe, …)
 • prostovoljnih prispevkov staršev in članov sveta staršev
 • botrstva
 • različnih prireditev
 • zbiralnih akcij starega papirja, odpadnih tonerjev in kartuš

 

Namen zbiranja sredstev:

 • sofinanciranje šolske malice, kosil in šolskih pripomočkov socialno šibkejšim učencem,
 • sofinanciranje prispevkov za šolo v naravi socialno šibkejšim učencem, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (tabori, izleti),
 • raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • nabave nadstandardnih pripomočkov in opreme.

 

O upravičenosti do pomoči presoja šolska svetovalna služba v sodelovanju z razredniki in v skladu z letnim programom in pravilnikom. Upravni odbor šolskega sklada potrdi upravičenost prosilcev do nepovratnih sredstev (na osnovi predloženega seznama šolske svetovalne službe). S poimenskim seznamom učencev, ki jim upravni odbor dodeli denarna sredstva, se ravna v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Sprememba Zakona o dohodnini (108/2) Izplačila iz šolskega sklada štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z dohodnino. Pri tem ni pomembno, ali so darila prejeta v denarju ali kot storitev. Darila, katerih posamična vrednost ne presega 42 EUR, in darila, prejeta od istega darovalca, če njihova skupna vrednost v davčnem letu ne presega 84 EUR, se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena.

Sklep šolskega sklada: Subvencije posameznim učencem znotraj enega koledarskega leta ne bodo presegle 84 €.

Starši učencev, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajdejo v socialni stiski, lahko pošljejo vlogo za pomoč v šolsko svetovalno službo, razredniku ali v računovodstvo.

Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor.

 

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Stična:

 • predstavniki šole: Barbara Polajžer (predsednica), Maja Sever, Vita Valenčak
 • predstavniki staršev: Branko Glavan, Simona Oblak, Nataša Smirnov, Darja Hauptman

 

Starši lahko prispevek za šolski sklad nakažejo na podračun OŠ Stična, številka: SI56  0110 0600 8336 591, sklic na številko  SI00 40-291500.