Šolski sklad

Na šoli deluje šolski sklad, ki šoli omogoča pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, dodatno opremo, učne pripomočke in pomoč učencem.

Sredstva za šolski sklad se zbirajo s pomočjo:

 • najemnine strehe za potrebe sončne elektrarne
 • donatorstva (RK, Karitas, ZPM, pravne osebe, …)
 • prostovoljnih prispevkov staršev in članov sveta staršev
 • botrstva
 • različnih prireditev
 • zbiralnih akcij starega papirja, odpadnih tonerjev in kartuš

Namen zbiranja sredstev:

 • sofinanciranje šolske malice, kosil in šolskih pripomočkov socialno šibkejšim učencem,
 • sofinanciranje prispevkov za šolo v naravi socialno šibkejšim učencem, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (tabori, izleti),
 • raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • nabave nadstandardnih pripomočkov in opreme.

V primeru razpoložljivih sredstev znižanje prispevka za šolo v naravi za vse učence enega ali več razredov.

O upravičenosti do pomoči presoja šolska svetovalna služba v sodelovanju z razredniki in v skladu z letnim programom in pravilnikom. Upravni odbor šolskega sklada potrdi upravičenost prosilcev do nepovratnih sredstev (na osnovi predloženega seznama šolske svetovalne službe). S poimenskim seznamom učencev, ki jim upravni odbor dodeli denarna sredstva, se ravna v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Starši učencev, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajdejo v socialni stiski, lahko pošljejo vlogo za pomoč v šolsko svetovalno službo oziroma računovodstvo.

 

 • V letošnjem šolskem letu smo v oktobru 2018 zbrali:
 • matična šola, PŠ Muljava, PŠ Stična: 730 kg papirja
 • PŠ Ambrus, PŠ Krka, PŠ Zagradec: 8.260 kg papirja
 • PŠ Višnja Gora: 10.450 kg papirja

SKUPAJ je bilo zbrano 43.440 kg odpadnega papirja, kar znaša 4.778,40 €.

 • V mesecu marcu oz. aprilubomo organizirali dobrodelni muzikal, kjer bodo nastopali učenci naše šole. Besedilo in glasbo za muzikal sta avtorsko delo učiteljev naše šole. Priprava muzikala je v polnem teku.  

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Stična:

 • predstavniki šole: Barbara Polajžer (predsednica), Maja Sever, Vita Valenčak
 • predstavniki staršev: Branko Glavan, Simona Oblak, Nataša Smirnov, Darja Struna

Starši lahko prispevek za šolski sklad nakažejo na podračun OŠ Stična, številka: SI56  0123 9603 0653 554, sklic na številko  SI00 32-292909.